Serveis que
oferim

Tots els serveis prestats per l’Oficina de Transició Energètica son gratuïts.

Lideratge estratègic

Liderar l’adhesió al pacte dels alcaldes i actualització dels PAESC

Donar suport en la planificació i ordenació comarcal en el marc de la transició energètica

Establir les bases per a un nou model energètic comarcal

Esdevenir el referent en transició energètica dels ajuntaments de la comarca

Representar els interessos dels municipis en matèria de transició energètica davant d’altres organismes

Crear noves oportunitats de negoci i creació de llocs de treball

Finançament

Captació de fons europeus i supraregionals

Difusió i suport als municipis per la presentació en convocatòries de subvencions

Participació del consell comarcal en convocatòries d’ajuts supramunicipals

Campanyes anuals de subvenció per a la realització d’actuacions

Assessorament Ajuntaments

Atendre consultes i dubtes per part dels ajuntament en matèria de transició energètica

Suport en la redacció dels PAESC dels municipis, tant l’elaboració com l’actualització.

Promocionar la implantació d’energies renovables

Promocinar l’eficiència energètica

Assessorament ciutadania

Assessorament a ciutadania en eficiència energètica

Campanyes comunicació en transició energètica

Fomentar la instal·lació d’energies renovables i facilitar assessorament tècnic i legal

Comunicació, formació i difusió de la proposta energètica comarcal